Vijf bomentuinen

1848 – Kleine Pinetum

Via een smal paadje dat door de oude bomen kronkelt kom je in het Kleine Pinetum. Hier begon mr. Schober in 1848 zijn proeftuin en boomkwekerij. Een aantal bomen dat toen is aangeplant, is in die 170 jaar meer dan 40 meter hoog gegroeid. De tuin is besloten en biedt interessante doorkijkjes op de verschillende exotische boomsoorten die op deze plek verzameld zijn. Een Japanse ceder (Cryptomeria japonica) met spechtenflat, nu bewoond door boomklevers. Een kromgegroeide  Kransspar (Sciadopytis  verticillata)  waarvoor je door de knieën moet en de Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) die zo hoog is dat je bijna achterover slaat.

1865 – Grote Pinetum

Het Grote Pinetum werd ingericht omdat er geen plek meer was in het Kleine Pinetum. In 2004 is de proeftuin omgetoverd in ‘De Verborgen Tuin’. Deze verborgen tuin heeft een eigen sfeer. De met mos begroeide paden dempen je voetstappen: de stilte is er bijna oorverdovend.

Het ontwerp van Bureau Alle Hosper uit Haarlem, is erop gericht de serene rust van deze tuin te versterken. Langs een ‘groene wand’ en via een houten vlonder wandel je de verstilde tuin binnen. In 2004 werd de tuin geopend in besloten kring, ter nagedachtenis aan mevrouw J.M.H. Willinge Gratama – Oudemans. Mevrouw Oudemans, Joos, was de laatste familiebeheerder van het Landgoed tot zij in 1992 stierf.

1929 – Josinapark

Aan de overkant van de Gardenseweg ligt het Josinapark. Het park werd in 1929 beplant. Onlangs is dit park geheel opgeknapt en in oude glorie hersteld met een mooie bloemenweide en Douglas Folly. Oorspronkelijk waren hier een kalverweide en een boomgaard. In 1906 zijn ze omgevormd tot een park. De naam Josinapark verwijst naar de echtgenote van de stichter van het landgoed, mevrouw Josina Schober-Willink (1815-1901). Het park is aangelegd door entomoloog dr. J.Th. Oudemans. Hij was niet alleen de tweede beheerder van landgoed Schovenhorst maar richtte ook samen met Jac. P. Thijsse Natuurmonumenten op en was de eerste voorzitter ervan.

Aan de rand van het park is een collectie dwergconiferen. Deze bomen zijn in 1929 door de bekende boomkenner en -kweker P. den Ouden sr. uit Boskoop geschonken aan Schovenhorst. Een deel van de collectie kwam uit Schotland, van de grootste verzamelaar van dwergconiferen Murray Hornibrook. Een ander deel van zijn collectie werd ondergebracht in het westen van Frankrijk, maar ging in de Tweede Wereldoorlog verloren.

1936 – Arboretum

In deze wat ruimer opgezette bomentuin loop je over zachte graspaden tussen groene ‘continenten’ door. De naald- en loofbomen zijn gegroepeerd in clusters bomen die uit eenzelfde land of streek komen, gebaseerd op de plantengeografische indeling van Angler en Prantl. De bomen zijn afkomstig uit de gematigde zone van het noordelijk halfrond tussen Noord-Afrika en Midden- Finland. Het klimaat in deze zone komt overeen met het Nederlandse, anders konden ze hier niet groeien. Gevoel voor schoonheid wordt hier sinds 1938 gecombineerd met wetenschappelijke teeltproeven.

1965 – Drie Continentenbos

In het Drie Continentenbos groeien coniferen uit Azië, Noord Amerika en Europa. Het is een afwisselend bos, dat is aangelegd om te bezien hoe de verschillende boomsoorten zich in bosverband ontwikkelen. Het heeft dan ook veel meer het karakter van een ‘gewoon’ bos dan van een bomentuin, al zijn er veel meer verschillende naaldboomsoorten te vinden dan in de rest van het bos.

Eigenlijk is het op dit moment een vier Continentenbos, er is een opstandje geplant van Araucaria araucana, een boomsoort  uit Chili, Zuid Amerika, in Nederland bekend als apenboom of slangenboom, maar de Engelse naam zegt meer: Monkey puzzle (hoe komt de aap naar boven in deze stekelige boom). Maar voorlopig houden we het nog gewoon op het Drie Continentenbos.

Het bos

Naast de tuinen bestaat het Landgoed uit 150 hectare bos. In dit bos domineren  vooral douglasbomen  van 35-40  meter hoogte met op de open plekken bomen zoals tamme kastanjes, beuken en berken. Hier en daar ligt een ontwortelde boomstronk, overgroeid met klimop en paddenstoelen. Alle stadia van het leven in het bos zijn te zien: het aftakelen van een boomstam naast het ontkiemen van een verlegen jong sparretje. En stevige, volwassen bomen naast jonge, stakerige stammen volop in de groei.

Het Kolkbos, dat genoemd is naar een kolk nabij de Peppelerweg,  is zoals wij een bos graag zien: zware bomen die de ruggegraat vormen voor het bos, daartussen goed gevormde stammen van douglas en lariks die waardevol zaag- en paalhout leveren en daar tussendoor loofbomen die zorgen voor variatie. In het bos laten we ook dood hout staan en liggen omdat dit in belangrijke mate bijdraagt aan de biodiversiteit van het bos.  En daarmee ook aan de belevingswaarde. Het bosbeheer  op Schovenhorst heeft een dubbele functievervulling, waarbij het noodzakelijk is dat het bosbeheer inkomsten genereert ten behoeve van de instandhouding en ontwikkeling van het gehele Landgoed.

Een compleet overzicht van de bomen op Schovenhorst vindt u in onze Catalogus Schovenhorst

Five arboretums

1848 –Small Pinetum

You enter the Small Pinetum via a narrow path that winds around the old trees. This is where Mr Schober started his test garden and tree nursery in 1848. Many of the trees planted then have grown more than 130 feet (40 metres) high over the past 170+ years. The garden is enclosed and provides interesting glimpses of the various exotic tree species collected here. A Japanese cedar (Cryptomeria japonica) that used to house woodpeckers but is now inhabited by nuthatches. A crooked umbrella pine (Sciadopytis verticillata) for which you’ll have to duck down and the giant sequoia (Sequoiadendron giganteum) that’s so tall you could fall over backwards when looking up at it.

1865 –Large Pinetum

The Large Pinetum was established due to lack of space in the Small Pinetum. In 2004 the test garden was transformed into ‘The Hidden Garden’, which has its own special atmosphere. The moss-covered paths muffle the sound of your footsteps and the silence is almost deafening.
The design by Bureau Alle Hosper from Haarlem, focusses on enhancing this garden’s serene tranquillity. You enter the peaceful garden by walking along a ‘green wall’ and via a wooden platform. In 2004, the garden was opened during a private gathering in memory of Mrs J.M.H. Willinge Gratama – Oudemans. Mrs Oudemans, Joos, was the last family member administrator of the Estate until her death in 1992.

1929 – Josina Park

Josina Park is located on the other side of the Gardenseweg and was planted in 1929. This park has recently been completely renovated and restored to its former glory with a beautiful flower meadow and Douglas Folly. This site was originally a grazing pasture and an orchard, but it was transformed into a park in 1906. The name Josina Park refers to the wife of the Estate’s founder, Mrs Josina Schober-Willink (1815-1901). The park was created by entomologist Dr. J.Th. Oudemans. Not only was he the second administrator of the Schovenhorst estate, he also founded Natuurmonumenten (Society for Preservation of Nature Monuments in the Netherlands) along with Jac. P. Thijsse and was its first chairman.
There is a collection of dwarf conifers at the edge of the park. These trees were donated to Schovenhorst in 1929 by the well-known tree expert and arborist P. den Ouden Sr. from Boskoop. Part of the collection originated in Scotland, from the biggest collector of dwarf conifers Murray Hornibrook. Another part of his collection was located in western France but was lost during the Second World War.

1936 – Arboretum

This arboretum is a bit more spacious and takes you along soft grassy paths amongst green ‘continents’. The coniferous and deciduous trees are grouped into clusters based on a country or region and on Angler and Prantl’s plant geographical division. All the trees here originated from the temperate zone of the Northern Hemisphere between North Africa and central Finland. This zone’s climate corresponds to that of the Netherlands, which is necessary in order for these trees to thrive. This area is not only beautiful but has also been a site for scientific cultivation tests since 1938.

1965 – Three Continent Forest

In the Three Continent Forest you can find conifers from Asia, North America and Europe. It’s a diverse forest that was created to observe how the different tree species develop within a forest setting. This is why it has much more of a ‘typical’ forest character than that of an arboretum, although there are many more different types of coniferous species than in the rest of the forest.
Technically speaking, this is now a Four Continent Forest. A stand of Araucaria Araucana was added, a tree species from Chile, South America, known in the Netherlands as ‘apenboom’ or ‘slangenboom’ but the English describe it best: Monkey Puzzle (the puzzle of how the monkey gets to the top of this thorny tree). But for now, we’ll stick to the Three Continent Forest.

The forest

In addition to the gardens, the Estate consists of about 370 acres of forest. Douglas firs of 115-130 feet high (35-40 metres) dominate this forest and trees such as chestnuts, beech and birch grow in the open spaces. Uprooted tree stumps overgrown with ivy and mushrooms dot the area. All stages of life are on display here: a decaying tree trunk next to the germination of a shy young spruce. Sturdy mature trees stand next to spindly young trees in full growth.
The Kolk forest, the Dutch word kolk means pool or basin, was named after a kolk near the Peppelerweg and represents our ideal version of a forest: sturdy, heavy trees that form the backbone of the forest, the well-formed trunks of Douglas and larch that provide valuable timber and wood, with deciduous trees in between for variety. We do not remove dead wood from the forest floor as it significantly contributes to its biodiversity and amenity value. The forest management at Schovenhorst has a dual function: it generates necessary income and it handles the maintenance and development of the entire Estate.

Catalogus Schovenhorst

And

Schovenhorst Estate offers a special experience: a forest on top of the Forest Tower! It’s not just the forest that is special; getting there is also an adventure in itself. The Forest Tower involves a climb of 235 steps but the view from the top makes it all worthwhile. With the forest below, you look out over Amersfoort, the Veluwe and the windmills on the polder. There is also plenty to experience in the tower itself: a wall with nesting boxes and a nerve-racking climbing net. You’ll be rewarded with a beautiful view once on top of this architectural masterpiece. Climb the 131-feet-high (40-metres) Forest Tower and discover it for yourself!

Practical information

Open: Daily between 10 am and 8 pm. The Forest Tower automatically closes at 8:15 pm and you must be out of the tower by that time.
Cost: €4.00 p.p.
Info: You can wave and pay or pay by debit card at the entrance of the Forest Tower. Once approved, you’ll hear a beep and the revolving door will be unlocked for one turn. If carrying a backpack or large bag, please hold it in front of you when going through the revolving door. Forest Tower tickets are also available at the Brasserie Schovenhorst. Opening times for Brasserie Schovenhorst can be found at their website.
There are discounts available for groups. Please contact our office using the form on the contact page or give us a call.

Fünf Baumgärten

1848 – Kleines Pinetum

Über einen schmalen Pfad, der sich zwischen alten Bäumen hindurchschlängelt, gelangt ihr in das kleine Pinetum. Hier startete Herr Schober 1848 sein Pilotprojekt: seine Baumschule. Einige der Bäume, die damals gepflanzt wurden, sind in den 170 Jahren über 40 Meter hoch geworden. Der Garten ist in sich abgeschlossen und bietet interessante Blicke auf die verschiedenen exotischen Baumarten, die hier versammelt sind. Eine Sicheltanne, auch Japanische Zeder genannt (Cryptomeria japonica), mit einer Spechthöhle, die jetzt von Kleibern bewohnt wird. Eine krumm gewachsene Schirmtanne (Sciadopytis verticillata), für die man sich klein machen muss, und der Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum), bei dem man fast hintenüber fällt, wenn man den Kopf in den Nacken legt, um die Spitze zu sehen.

1865 – Großes Pinetum

Das große Pinetum wurde angelegt, weil im kleinen Pinetum kein Platz mehr war. 2004 wurde das Testfeld in „De Verborgen Tuin“ (dt. der versteckte Garten) verwandelt. Dieser versteckte Garten hat seine ganz eigene Atmosphäre. Die mit Moos bewachsenen Wege dämpfen jeden Schritt: Die Stille ist fast ohrenbetäubend.
Der Entwurf von Bureau Alle Hosper aus Haarlem ist darauf ausgerichtet, die gelassene Ruhe dieses Gartens zu betonen. Vorbei an einer „grünen Wand“ und über einen Holzsteg geht es in den verstummten Garten. Im Jahr 2004 wurde der Garten im Gedenken an Frau J. M. H. Willinge Gratama-Oudemans in kleinem Rahmen eröffnet. Frau Oudemans, Joos, war bis zu ihrem Tod im Jahr 1992 die letzte Familienverwalterin des Landgutes.

1929 – Josinapark

An der anderen Seite des Gardenseweg liegt der Josinapark. Dieser Park wurde 1929 bepflanzt. Kürzlich wurde der gesamte Park instandgesetzt und in seiner alten Pracht mit einer schönen Blumenwiese und Douglas Folly wieder hergestellt. Ursprünglich war es eine Kälberweide und ein Obstgarten. Im Jahr 1906 wurden sie in einen Park umgewandelt. Der Name Josinapark verweist auf die Ehefrau des Gründers des Landgutes, Frau Josina Schober-Willink (1815–1901). Der Park wurde vom Entomologen Dr. J. TH. Oudemans angelegt. Er war nicht nur der zweite Verwalter von Landgut Schovenhorst, sondern zusammen mit Jac. P. Thijsse auch Gründer und erster Vorsitzender von Natuurmonumenten.
Am Rande des Parks findet sich eine Sammlung von Zwergkoniferen. Diese Bäume wurden Schovenhorst 1929 vom bekannten Baumkenner und -züchter P. den Ouden sr. aus Boskoop geschenkt. Ein Teil dieser Sammlung stammte aus Schottland, von Murray Hornibrook, dem größten Sammler von Zwergkoniferen. Ein anderer Teil seiner Sammlung wurde im Westen Frankreichs untergebracht, ging aber im Zweiten Weltkrieg verloren.

1936 – Arboretum

In diesem etwas weitläufiger angelegten Baumgarten läuft man auf weichen Graswegen zwischen grünen „Kontinenten“ entlang. Die Nadel- und Laubbäume sind in Clustern von Bäumen arrangiert, die jeweils aus demselben Land oder derselben Region stammen, basierend auf der Pflanzengeografie von Angler und Prantl. Die Bäume stammen aus der gemäßigten Zone der Nordhalbkugel zwischen Nordafrika und Mittelfinnland. Das Klima in dieser Zone entspricht dem der Niederlande, sonst würden sie hier nicht wachsen. Ein Gespür für Schönheit wird hier seit 1938 mit wissenschaftlichen Anbauversuchen kombiniert.
1965 – Wald der drei Kontinente
Im Wald der drei Kontinente (Drie Continentenbos) wachsen Nadelbäume aus Asien, Nordamerika und Europa. Es ist ein abwechslungsreicher Wald, der angelegt wurde, um zu beobachten, wie sich die verschiedenen Baumarten in einem Wald entwickeln. Er hat daher auch viel eher den Charakter eines „normalen“ Waldes als den eines Baumgartens, auch wenn es hier mehr verschiedene Nadelbaumarten gibt als im übrigen Wald.
Eigentlich ist es derzeit sogar ein Wald der vier Kontinente, denn es wurde ein kleiner Baumbestand von Araucaria araucana gepflanzt, einer Baumart aus Chile, Südamerika. Im Deutschen heißt dieser Baum auch Schlangenbaum oder Affenschwanzbaum, aber die englische Bezeichnung ist ausdrucksstärker: Monkey puzzle (wie kommt der Affe diesen stacheligen Baum hoch?). Aber vorläufig behalten wir die Bezeichnung Wald der drei Kontinente bei.

Der Wald

Neben den Gärten besteht das Landgut aus 150 Hektar Wald. Douglasien mit einer Höhe von 35 bis 40 Metern dominieren diesen Wald. Auf den Freiflächen stehen Bäume wie Edelkastanien, Buchen und Birken. Hier und dort sieht man einen entwurzelten Baumstumpf, von Efeu und Pilzen bewachsen. Im Wald sind alle Stadien des Lebens zu sehen: der Baumstamm, der langsam zersetzt wird, neben der verlegen aufkeimenden jungen Tanne. Ein kräftiger, erwachsener Baum neben jungen, staksigen, in vollem Wachstum begriffenen Stämmen.
Das Kolkbos (der Tümpelwald), der nach einem Tümpel (ndl. kolk) in der Nähe des Peppelerwegs benannt ist, ist genau so, wie wir uns einen Wald vorstellen: dicke Bäume, die das Rückgrat des Waldes bilden, dazwischen gut geformte Stämme von Douglasie und Lärche, die wertvolles Sägeholz und Holz für Pfähle liefern, und dazwischen Laubbäume, die für Abwechslung sorgen. Totholz wird absichtlich im Wald stehen und liegen gelassen, weil das in großem Maße zur Artenvielfalt des Waldes beiträgt. Und damit auch zum Erlebniswert beiträgt. Die Forstverwaltung auf Schovenhorst hat eine Doppelfunktion, wobei es notwendig ist, dass Einkommen für die Erhaltung und Entwicklung des gesamten Landgutes generiert wird.

Catalogus Schovenhorst

Und

Das Landgut Schovenhorst bietet ein besonderes Erlebnis: Ein Wald oben auf dem Bostoren (Waldturm)! Nicht nur dieser Wald ist etwas Besonderes. Auch der Weg dorthin ist ein Abenteuer für sich.
Auf den Bostoren führen 235 Stufen hoch. Für die Mühen wird man von der Spitze mit einem fantastischen Ausblick belohnt. Mit dem Wald unter sich blickt man auf Amersfoort, die Veluwe und die Windmühlen im Polder. Auch im Turm selbst gibt es viel zu erleben: eine Wand mit Nistkästen und ein Kletternetz, in das sich nur die ganz Mutigen trauen. Oben auf diesem architektonischen Meisterwerk angekommen, wird man mit einer tollen Aussicht belohnt. Besteigt den 40 Meter hohen Bostoren und seht es mit eigenen Augen!

Praktische informationen

Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 20 Uhr. Der Bostoren schließt um 20:15 Uhr automatisch. Ihr solltet dann aus dem Turm raus sein.
Kosten: 4,00 € pro Person
Info: Ihr könnt kontaktlos bezahlen oder am Eingang zum Bostoren die EC-Karte einführen. Wenn die Zahlung akzeptiert wurde, hört ihr einen Piepton und die Drehtür wird einmal freigegeben. Wenn ihr Rucksäcke oder große Taschen dabei habt, dann haltet diese bitte vor euch, wenn ihr durch die Drehtür geht. Karten für den Bostoren sind auch in der Brasserie Schovenhorst erhältlich.  Die Öffnungszeiten der Brasserie Schovenhorst findet auf die webiste.
Für Gruppen gibt es spezielle Angebote. Bitte nehmt dafür über das Formular auf der Kontaktseite Kontakt mit dem Landgut auf oder ruft kurz an.